ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

ശ്രീജിത്ത് മൂത്തേടത്ത്

26 നവംബർ, 2015

ഒര് മയക്കാല ബൈന്നേരം

മിറ്റത്ത് 
കീയ്യണ്ടേ.. കീയ്യണ്ടേ..
ബെള്ളാ.. ബെള്ളാ..
മയപ്പാറ്റല് കൊണ്ടാ
കുമ്പോത്തം പിടിക്കും..
ചിമിട്ടിന് പറഞ്ഞാത്തിരിയൂല്ലാ..
ഞ്ഞ്യൊന്നങ്ങട്ട് പിടിച്ചാളേ..
മയിമ്പിന് സൊല്ലേണ്ടാക്കല്ലേ..
മളേ.. മളേ..
ഞാനൊന്ന്
കുന്ന്മ്മലെ പീട്യേപ്പോയി ബെരട്ടെ..
ഞ്ഞ്യാ ഞെക്ക് ബെളക്കും, കൊട്യൂം
ഇങ്ങട്ടെട്ത്താണീ..

10 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മഴേള്ള ബൈന്നേരം ബെളക്കും, കൊട്യൂം എത്തോണ്ട് പീട്യേപ്പോകണ്ട ബല്ല കാര്യോം ഉണ്ടാര്‍ന്നാ ....ഹഹ കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ....ഇനിയും എഴുതുക ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മഴേള്ള ബൈന്നേരം ബെളക്കും, കൊട്യൂം എത്തോണ്ട് പീട്യേപ്പോകണ്ട ബല്ല കാര്യോം ഉണ്ടാര്‍ന്നാ ....ഹഹ കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ....ഇനിയും എഴുതുക ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. രചയിതാവ് ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. മ്മ്ള് പറേണതൊക്കെ ഇങ്ന്യണന്നറീമ്പ്ഴാ.......
  ഒര്ഒര്......................................
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. വടക്കൻ നാട്ട് ഭാഷയുടെ ചേല് കൊള്ളാംട്ടാ‍ാ ഭായ്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. ആറു മലയാളിക്ക് നൂറു മലയാളം
  നൂറും സുഖസുന്ദരം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

അഭിപ്രായങ്ങള്‍... അതെന്തുതന്നെയായാലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈയുള്ളവന് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു വെളിച്ചമാവും.