ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

ശ്രീജിത്ത് മൂത്തേടത്ത്

19 ഓഗസ്റ്റ്, 2015

മുള്ള് / ആണി

കാലിന്നടിയിൽ നിന്നും
തുളച്ചു കയറികയറി വന്ന
അഗ്നിപർവ്വതം പോലൊരു
കാരമുള്ള്.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു, 
തുരുമ്പാണി!!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അഭിപ്രായങ്ങള്‍... അതെന്തുതന്നെയായാലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈയുള്ളവന് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു വെളിച്ചമാവും.